ΕξειδικεύσειςΗμερομηνία: 05/11/2021
Επικαιροποίηση της Εξειδίκευσης, Επιλογής Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Επιλογής της Δράσης
4.3.ΑΣΔΑ.8: «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων για τους Δήμους της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας»
Έγκριση Γραπτής Διαδικασίας αρ. 51


Ημερομηνία: 16/07/2021
Επικαιροποίηση της Εξειδίκευσης, Επιλογής Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Επιλογής των Δράσεων
9.1.ΑΣΔΑ.3 : Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ")
10.1.ΑΣΔΑ.3 : Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και των Υποδομών Εκπαίδευσης ή/και Διά Βίου Μάθησης στη Δυτική Αθήνα
Έγκριση Γραπτής Διαδικασίας αρ. 50

Ημερομηνία: 29/04/2021
Επικαιροποίηση της Εξειδίκευσης, Επιλογής Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Επιλογής των Δράσεων
12.1.ΑΣΔΑ.1 : Υποστήριξη Λειτουργίας του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ – ΕΤΠΑ
13.1.ΑΣΔΑ.1 : Υποστήριξη Λειτουργίας του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ – ΕΚΤ
Έγκριση Γραπτής Διαδικασίας αρ. 47

Ημερομηνία: 22/03/2021
Τροποποίηση μικρής κλίμακας της Εξειδίκευσης της Δράσης
9.5.ΑΣΔΑ.1: «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΚΟΙΝΩΝΩ")»
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης
4.3.ΑΣΔΑ.7: «Βιοκλιματική Αναβάθμιση του Δημόσιου Κοινόχρηστου Χώρου και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Αστικό περιβάλλον»
Τροποποίηση μικρής κλίμακας της Εξειδίκευσης της Δράσης
10.1.ΑΣΔΑ.2: «Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και των Υποδομών Εκπαίδευσης ή/και Διά Βίου Μάθησης στη Δυτική Αθήνα»
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης
9.4.ΑΣΔΑ.3: «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ" και "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ")
Έγκριση Γραπτής Διαδικασίας αρ. 46


Ημερομηνία: 23/11/2020
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης
4.3.ΑΣΔΑ.6: Ενεργειακή αναβάθμιση Κτιρίου Συγκροτήματος ΒΙΟΧΡΩΜ
6.3.ΑΣΔΑ.5: Αποκατάσταση και ανάδειξη υφιστάμενου Κτιρίου συγκροτήματος ΒΙΟΧΡΩΜ για τη δημιουργία θερμοκοιτίδας εφαρμοσμένων τεχνών
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης
10.1.ΑΣΔΑ.2: Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και των Υποδομών Εκπαίδευσης ή/και Διά Βίου Μάθησης στη Δυτική Αθήνα
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης
6.3.ΑΣΔΑ.6: Αναβάθμιση Υποδομών Πολιτισμού της Δυτικής Αθήνας
Έγκριση Γραπτής Διαδικασίας αρ. 43

Ημερομηνία: 23/07/2020
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης
6.5.ΑΣΔΑ.2: Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος σε Υποβαθμισμένες Περιοχές της Δυτικής Αθήνας
Έγκριση Γραπτής Διαδικασίας αρ. 40

Ημερομηνία: 30/06/2020
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης
9.4.ΑΣΔΑ.2 : Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης, με την ανάπτυξη προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και τη βελτίωση των ικανοτήτων των επιστημονικών στελεχών των Κοινωνικών Δομών της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ")
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης
4.3.ΑΣΔΑ.5 : Αναβάθμιση του Δημόσιου Χώρου και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Αστικό περιβάλλον
Έγκριση Γραπτής Διαδικασίας αρ. 38

Ημερομηνία: 08/04/2020
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης
6.3.ΑΣΔΑ.4: Δημιουργία και Αναβάθμιση Υποδομών Πολιτισμού της Δυτικής Αθήνας
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης
8.3.ΑΣΔΑ.1: Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Ενδυνάμωσης των εν δυνάμει Επιχειρηματιών και Προώθησης της Δημιουργίας Νέων Καινοτόμων μικρο-Επιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα, ιδίως στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Αττικής
Έγκριση Γραπτής Διαδικασίας αρ. 36

Ημερομηνία: 24/07/2018
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης
6.3.ΑΣΔΑ.1 : Δημιουργία και Αναβάθμιση Υποδομών Πολιτισμού που συμβάλλουν στην Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας και στη Διαφοροποίηση της Οικονομίας της Δυτικής Αθήνας
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης
6.5.ΑΣΔΑ.1 : Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος και της Ποιότητας Ζωής σε Υποβαθμισμένες Περιοχές της Δυτικής Αθήνας
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης
9.α.ΑΣΔΑ.1 : Αναβάθμιση & Συμπλήρωση Κοινωνικών Υποδομών στη Δυτική Αθήνα
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης
10.1.ΑΣΔΑ.1: Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και των Υποδομών Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης στη Δυτική Αθήνα
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης
12.1.ΑΣΔΑ.1 : Υποστήριξη Λειτουργίας του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ – ΕΤΠΑ και 13.1.ΑΣΔΑ.1: «Υποστήριξη Λειτουργίας του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ – ΕΚΤ
Έγκριση Γραπτής Διαδικασίας αρ. 24


Ημερομηνία: 31/08/2018
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής των Δράσεων
4.3.ΑΣΔΑ.2 : Ενεργειακή αναβάθμιση κεντρικού Κτιρίου Συγκροτήματος ΒΙΟΧΡΩΜ και
6.3.ΑΣΔΑ.2 : Αποκατάσταση και ανάδειξη κεντρικού Κτιρίου συγκροτήματος ΒΙΟΧΡΩΜ για τη φιλοξενία Εκκολαπτηρίου Επιχειρηματικών Ιδεών και Προετοιμασίας Δημιουργίας Νέων και Νεοφυών Επιχειρήσεων στους Τομείς του Πολιτισμού και της Δημιουργικής Βιομηχανίας
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής των Δράσεων
5.1.ΑΣΔΑ.1: Πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων και διασφάλιση της Βιωσιμότητας των παρεμβάσεων Αστικής Αναζωογόνησης στις περιοχές της Δυτικής Αθήνας που επηρεάζονται από τους Ορεινούς Όγκους, τα ρέματα εντός του αστικού ιστού κ.λπ. και
5.1.ΑΣΔΑ.2: Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας στη Δυτική Αθήνα
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης
4.3.ΑΣΔΑ.1 : Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Υφιστάμενα Δημόσια Κτίρια στη Δυτική Αθήνα
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης
8.5.ΑΣΔΑ.1 : Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης και Προσαρμοστικότητας των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας στις απαιτήσεις του Διεθνούς Ανταγωνισμού, τις παραγωγικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τις σύγχρονες αναπτυξιακές απαιτήσεις, ιδίως στους Τομείς της ΠΣΕΕ Αττικής
Έγκριση Γραπτής Διαδικασίας αρ. 25


Ημερομηνία: 31/10/2018
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης
2.2.ΑΣΔΑ.1 : Πιλοτικές Εφαρμογές έξυπνης πόλης (Smart City) στο Δήμο Αιγάλεω με έμφαση στην τοποθέτηση της περιοχής ως «νέου» προορισμού αναψυχής και πολιτισμού με αξιοποίηση βιωματικών εμπειριών Πολιτών και Επισκεπτών
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης
2.3.ΑΣΔΑ.1 : Διαδημοτική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων Λειτουργιών και Υπηρεσιών προς Πολίτες. Κοινωνικά Δίκτυα και Κοινωνικούς Φορείς – Πιλοτικές Δράσεις για την Ενιαία και Συνολική Έξυπνη Διαχείριση των Αστικών Πόρων και Δυναμικών Πληροφοριών και Υπηρεσιών Καθημερινότητας στη Δυτική Αθήνα
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης
9.1.ΑΣΔΑ.1 : Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της Δυναμικής και της Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα, στο πλαίσιο του “Εθνικού Συστήματος ΔΑΑΕ” (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ")
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης
9.1.ΑΣΔΑ.3 : Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ")
Έγκριση Γραπτής Διαδικασίας αρ. 26


Ημερομηνία: 06/11/2018
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης
4.3.ΑΣΔΑ.3 : Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Βιοκλιματική Αναβάθμιση του Ελεύθερου Δημόσιου (κοινόχρηστου) Χώρου και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Αστικό περιβάλλον
Αποφάσεις 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης


Ημερομηνία: 20/12/2018
Τροποποίηση εξειδίκευσης της δράσης
4.3.ΑΣΔΑ.1 :Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Υφιστάμενα Δημόσια Κτίρια στη Δυτική Αθήνα
Έγκριση Γραπτής Διαδικασίας αρ. 27


Ημερομηνία: 18/03/2019
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης
9.α.ΑΣΔΑ.2: Αναβάθμιση & Συμπλήρωση Κοινωνικών Υποδομών στη Δυτική Αθήνα
Έγκριση Γραπτής Διαδικασίας αρ. 28


Ημερομηνία: 10/04/2019
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης
6.3.ΑΣΔΑ.3 : Δημιουργία και Αναβάθμιση Υποδομών Πολιτισμού που συμβάλλουν στην Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της Δυτικής Αθήνας
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης
9.1.ΑΣΔΑ.2 : Διαδημοτικές Δράσεις και Εργαλεία για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ")
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης
3.3.ΑΣΔΑ.1 : Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης
3.4.ΑΣΔΑ.1 : Μηχανισμού Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης
4.3.ΑΣΔΑ.4 : Πιλοτικό Δίκτυο Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων στη Δυτική Αθήνα
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης
1.2.ΑΣΔΑ.1 : Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας και Διάδοση και Διευκόλυνση της Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς της Στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις έξυπνες πόλεις, την τοπική έξυπνη οικονομία, την έξυπνη διαβίωση των πολιτών και σε έξυπνα συστήματα προσέλκυσης και διαχείρισης ροών επισκεψιμότητας (e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας)
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης
8.3.ΑΣΔΑ.1 : Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Ενδυνάμωσης των εν δυνάμει Επιχειρηματιών και Προώθησης της Δημιουργίας Νέων Καινοτόμων μικρο-Επιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα, ιδίως στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Αττικής
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης
9.2.ΑΣΔΑ.1 : Πιλοτικές Δράσεις Προώθησης, Στήριξης και Παρακολούθησης της Κοινωνικοποίησης και της Ένταξης των Περιθωριοποιημένων Ομάδων (Ρομά, Άστεγοι, Παλιννοστούντες κλπ) στη Δυτική Αθήνα» (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΔΙΕΥΡΥΝΩ")
Έγκριση Γραπτής Διαδικασίας αρ. 29


Ημερομηνία: 23/05/2019
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης
3.1.ΑΣΔΑ.1 : Δημιουργία Θεματικών Μικρο-θερμοκοιτίδων Νέων Επιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα στους «τομείς» της Δημιουργικής και Πολιτιστικής Βιομηχανίας και της Ανάπτυξης των Πόλεων ως Ευφυών και Βιώσιμων Οικοσυστημάτων Διαβίωσης, Απασχόλησης, Επιχειρηματικότητας και Αναψυχής
Έγκριση Γραπτής Διαδικασίας αρ. 30


Ημερομηνία: 27/06/2019
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης
9.3.ΑΣΔΑ.1 : Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα "ΦΡΟΝΤΊΖΩ" και "ΕΝΤΑΣΣΩ")
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης
9.4.ΑΣΔΑ.1: “Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα "ΦΡΟΝΤΙΖΩ" και "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ")”
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης
9.5.ΑΣΔΑ.1: “Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΚΟΙΝΩΝΩ")”
Αποφάσεις 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης


Ημερομηνία: 28/11/2019
Τροποποίηση Εξειδίκευσης της Δράσης
1.2.ΑΣΔΑ.1 "Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας και Διάδοση και Διευκόλυνση της Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς της Στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις έξυπνες πόλεις, την τοπική έξυπνη οικονομία, την έξυπνη διαβίωση των πολιτών και σε έξυπνα συστήματα προσέλκυσης και διαχείρισης ροών επισκεψιμότητας (e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας)"
Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης
9.4.ΑΣΔΑ.2 : Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης, με την ανάπτυξη προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και τη βελτίωση των ικανοτήτων των επιστημονικών στελεχών των Κοινωνικών Δομών της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ")
Έγκριση Γραπτής Διαδικασίας αρ. 33