Ενεργοποίηση Προγράμματος


Ορισμός της «Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ) του ΑΣΔΑ » ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 - (ΦΕΚ 775 B)

Απόφαση Περιφέρειας για ορισμό της «Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ) του ΑΣΔΑ » ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020

Απόφαση έγκρισης της 1ης τροποποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της “Αστικής Αρχής: Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)” με τίτλο: «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ.

1η τροποποίηση της απόφασης ορισμού της «Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ) του ΑΣΔΑ» ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020