Τεχνική Βοήθεια


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συγκρότηση και τήρηση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για την αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014-2020 για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Τεχνική Βοήθεια

Παραρτήματα Τεχνικής Βοήθειας

ΦΕΚ 677 B 2017 - Tεχνική Βοήθεια

ΦΕΚ 938 B 2018

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΣΔΑ 51_2018

Αποφάσεις κατάρτισης καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για την αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014-2020 για την προγραμματική περίοδο 2014-2020Απόφαση κατάρτισης καταλόγου - Μάρτιος 2018

Απόφαση συμπλήρωσης καταλόγου - Απρίλιος 2018

Απόφαση συμπλήρωσης καταλόγου - Μάιος 2018

Απόφαση συμπλήρωσης καταλόγου - Ιούνιος 2018

Απόφαση συμπλήρωσης καταλόγου - Ιούλιος 2018

Απόφαση συμπλήρωσης καταλόγου - Σεπτέμβριος 2018