Υποχρεώσεις δικαιούχων


Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και σελίδα ΣΔΕ) έχουν αναρτηθεί υποδείγματα για την διοικητική ικανότητα δικαιούχων Δήμων και Περιφερειών, προκειμένου να αξιοποιηθούν από δυνητικούς δικαιούχους της ΠΠ 2014-2020.

Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου 2014-2020 για τα ΕΠ του ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ

Δελτίο αξιολόγησης προόδου πράξης - υποέργου

Οδηγός για διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης τής απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΤΠΑ , ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και συναφείς υποχρεώσεις.

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους δείκτες απάτης για το ΕΤΠΑ,το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής.

Δελτίο παρακολούθησης πράξης - υποέργου (ΕΤΠΑ).

Eγκύκλιος Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής για ορισμό υπολόγου.

Aποτύπωση διαδικασιών πληρωμής έργων στο ΕΣΠΑ μέσω υπολόγου.

Διαδικασίες για την ολοκλήρωση πράξεων στο ΕΣΠΑ-Οδηγίες προς Δικαιούχους

Λίστα διοικητικής επαλήθευσης δήλωσης δαπανών.

Μηνιαίο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών.

Η Εθνική Στρατηγική κατά της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις (επικαιροποίηση Μάρτιος 2017)

Εγχειρίδιο Ο ρόλος των ελεγκτών των κρατών μελών στην πρόληψη και τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης για τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της ΕΕ - Εμπειρία και πρακτική στα κράτη μέλη