Η ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας


Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης», στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) .

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (OXE) περιλαμβάνονται μεταξύ των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων της πολιτικής της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, η οποία εδράζεται στην τοπικο-κεντρική προσέγγιση που υιοθετεί η νέα Πολιτική Συνοχής 2014-2020. Η Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη αποτελεί ένα από τα κύρια εργαλεία πολιτικής της ΕΕ, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, που περιγράφει τις στρατηγικές κατευθύνσεις για την εδαφική ανάπτυξη, την προώθηση και ενσωμάτωση της εδαφικής διάστασης σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης στην ΕΕ και την εξασφάλιση ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 θα εφαρμοστεί σύμφωνα με τις αρχές της εδαφικής συνοχής.

Με την 4932/3-11-2020 αιτηθήκαμε την την αναπροσαρμογή της στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας δίνοντας έμφαση στη διεύρυνση της Περιοχής Παρέμβασης, στην οποία προστέθηκε ο Δήμος Κορυδαλλού.Η Αναθεώρηση της στρατηγικής μας εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 3998/29-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΧΙΗ7Λ7-07Ξ)απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής. Με την υπ. αριθμ 4008/29-12-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ: 6048/Β/31-12-2020) ολοκληρώθηκε και η 1η τροποποίηση της απόφασης ορισμού της «Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ) του ΑΣΔΑ» ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020.

Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ
Τεκμηρίωση της αναπροσαρμογής της Στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας με έμφαση στη διεύρυνση της Περιοχής Παρέμβασης