Επικαιροποιήσεις καταλόγου

Αρχική » ΠΕΠ 2014-2020 » Τεχνική Βοήθεια » Επικαιροποιήσεις καταλόγου
Επικαιροποιήσεις καταλόγου παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)

Σε εφαρμογή της Υ.Α. υπ. αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/3-3-2017(ΦΕΚ/Β/677/03-03-2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών» και ειδικότερα του άρθρου 10, παρ. 7 στην οποία προβλέπεται ότι : “τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον κατάλογο προμηθευτών/ παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας υποχρεούνται τον Ιανουάριο του έτους 2019, καθώς και τον Ιανουάριο του 2021 να υποβάλουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους στην αρμόδια Υπηρεσία, που διατηρεί τον κατάλογο. Σε διαφορετική περίπτωση θα διαγράφονται από τον κατάλογο εκείνο για τον οποίο δεν προέβησαν στην διαδικασία επικαιροποίησης. Η εν λόγω διαγραφή δεν αφαιρεί το δικαίωμά τους να εγγραφούν εκ νέου στον κατάλογο, ακολουθώντας όμως την αρχική διαδικασία εγγραφής” , παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκριση σας το αργότερο μέχρι 31/1/2019, υποβάλλοντας εκ νέου το συνημμένο ΤΕΥΔ με επικαιροποιημένα τα στοιχεία σας όπου απαιτείται, καθώς και το σύνολο των σχετικών εγγράφων, μαζί με την αίτηση του παραρτήματος V. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο efd@asda.gr, υπ’ όψιν Ηλία Τσαντήλα, ψηφιακά υπογεγραμμένα ή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς ή θα κατατίθενται αυτοπροσώπως στα γραφεία του ΑΣΔΑ στο πρωτόκολλο (Εθνικής Αντιστάσεως 65, ΤΚ 121 34 Περιστέρι).

ΤΕΥΔ Επικαιροποίησης

Απόφαση επικαιροποίησης καταλόγου 2019

Απόφαση επικαιροποίησης καταλόγου 2021

ee-logo
pepa-logo
espa-14-20-logo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι δράσεις που διαχειρίζεται o Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δυτικής Αθήνας συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.