Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δυτικής Αθήνας

Σύσταση - Σκοπός
Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 378/7.02.2018 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:Ω3ΘΙ7Λ7-ΜΧ1)(ΦΕΚ 775/Β’/7.03.2018) και σύμφωνα πάντα με τα αναφερόμενα στο Ν.4314/2014 και ειδικότερα στο άρθρο 13, παρ. 7α όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.), ορίσθηκε ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014 -2020 της Περιφέρειας Αττικής. Με την ως άνω απόφαση ανατέθηκαν στον Φορέα μας, αρμοδιότητες διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014 -2020 για πράξεις της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)’ με τίτλο «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ».

 1. Πρόεδρος ΑΣΔΑ
  Παχατουρίδης Ανδρέας
  1. Γενική Διεύθυνση ΑΣΔΑ
   Διαμαντόπουλος Μόσχος - Γενικός Διευθυντής
   gendief@asda.gr
  1. Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ)
   Ελισσαίου Γεώργιος - Διευθυντής
   georgetex@asda.gr
  1. Τμήμα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης (ΤΠΑ)
   Χαρακίδα Ιωάννα
   Προϊσταμένη Τμήματος
   giannax@asda.gr
   1. Λάγαρης Δημήτρης

    dlagaris@asda.gr
   2. Σμυρνής Παναγιώτης

    psmirnis@asda.gr
   3. Λώλη - Σαλτερή Ιωάννα

    loli-salteri@asda.gr
  2. Τμήμα Διαχείρισης Πράξεων (ΤΔΠ)
   Κυζιρίδη Νέλλη
   Προϊσταμένη Τμήματος
   nelly@asda.gr
   1. Καραβά Μαρία

    marciakarava@asda.gr
   2. Κουτσουράκης Νεκτάριος

    nkouts@asda.gr
   3. Μαθιουδάκη Θεοδοσία

    th.mathioudaki@asda.gr
   4. Σίρπης Γεώργιος

    g.sirpis@asda.gr
  3. Αυτοτελές Γραφείο Οργάνωσης - Υποστήριξης (ΑΓΟΥ)
   1. Μπίμπας Παναγιώτης

    pbibas@asda.gr