Πολιτική Ποιότητας
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Δυτικής Αθήνας

Ο ΑΣΔΑ διαθέτει εγχειρίδιο διαδικασιών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και έχει λάβει το υπ΄αρ.QA-C-1761/17 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης, της ΕBETAM A.E. (ΕΣΥΔ Πιστοποίηση ΣΔ Αρ. Πιστ.26) αναφορικά με τι ακόλουθες δραστηριότητες:

> ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ & ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ)
> ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΩΡΙΜΑΝΣΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Και απότην IQNET (The International Certification Network) Certificate with Registration Number: GR-0579/qa-c-1761/17

for the following field of activities

> MANAGEMENT OF OPERATIONAL AND SECTORAL PROGRAMS OF THE NATIONAL STRATEGIC REFERENCE FRAMEWORK NSRF 2014-2020 AS INTERMEDIATE MANAGEMENT AUTHORITY (I.M.A.)
> DESIGN, MATURITY, IMPLEMENTATION, MANAGEMENT AND MONITORING OF PROJECTS AND PROGRAMS

has implemented and maintains a Management Systemwhich fulfils the requirements of the following standard ELOT ΕΝ ISO 9001:2015

Επίσης ο οργανισμός στα πλαίσια της ως άνω πιστοποίησης έχει ενσωματώσει τις διαδικασίες και τα έντυπα του συστήματος διαχείρισης και Ελέγχου όπως αναφέρονται και παρουσιάζονται στο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ο.Ι.1_1 Έκδοση 1η Ημ. Έκδοσης 30.10.2015