Τεχνική Βοήθεια


Ημερομηνία: 07/04/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου 09: «Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027 και στην Κωδικοποίηση της Εξειδίκευσης των προτεινόμενων Δράσεων».
Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας καλεί τις εταιρείες:
  1. ΕΕΟ GROUP ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
  2. INNOLAND ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε.
  3. BEE GROUP Α.Ε.
να υποβάλουν προσφορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ. αριθμ. 1713/07-04-2022 (ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC010349266) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας οικονομικής προσφοράς βάσει τιμής για την υλοποίηση του Υποέργου 9 «Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027 και στην Κωδικοποίηση της Εξειδίκευσης των προτεινόμενων Δράσεων» (MIS: 5032647).
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ημερομηνία: 18/05/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου: «Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στην παρακολούθηση της προόδου των ενταγμένων πράξεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας».
Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας καλεί τις εταιρείες:
  1. ΕΕΟ GROUP ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
  2. ITCS COM
  3. INNOLAND ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε.
να υποβάλουν προσφορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ. αριθμ. 1903/15-05-2020 (ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC006713899) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας οικονομικής προσφοράς βάσει τιμής για την υλοποίηση του Υποέργου 3 «Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στην παρακολούθηση της προόδου των ενταγμένων πράξεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας» (MIS: 5032647) που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
ΤΕΥΔ

Ημερομηνία: 03/07/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου: «Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στις Διαδικασίες Αξιολόγησης και Συντονισμού Προτάσεων / Αιτήσεων Χρηματοδότησης των προβλεπόμενων Δικαιούχων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας».
Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας καλεί τις εταιρείες:
  1. ΓΝΩΣΗ Ι.Κ.Ε.
  2. ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  3. BEE GROUP Α.Ε. ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
να υποβάλουν προσφορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ. αριθμ. 3365/2-7-2019 (ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005205467) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας οικονομικής προσφοράς βάσει τιμής για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στις Διαδικασίες Αξιολόγησης και Συντονισμού Προτάσεων / Αιτήσεων Χρηματοδότησης των προβλεπόμενων Δικαιούχων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας» (MIS: 5032655)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
ΤΕΥΔ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου «Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στην εξειδίκευση και ενεργοποίηση των δράσεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ (πλην Κρατικών Ενισχύσεων)»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΤΕΥΔ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συγκρότηση και τήρηση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για την αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014-2020 για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Τεχνική Βοήθεια

Παραρτήματα Τεχνικής Βοήθειας

ΦΕΚ 677 B 2017 - Tεχνική Βοήθεια

ΦΕΚ 938 B 2018

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΣΔΑ 51_2018

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΣΔΑ 113_2019

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΣΔΑ 047_2021

Επικαιροποιήσεις καταλόγου παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)Σε εφαρμογή της Υ.Α. υπ. αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/3-3-2017(ΦΕΚ/Β/677/03-03-2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών» και ειδικότερα του άρθρου 10, παρ. 7 στην οποία προβλέπεται ότι : “τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον κατάλογο προμηθευτών/ παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας υποχρεούνται τον Ιανουάριο του έτους 2019, καθώς και τον Ιανουάριο του 2021 να υποβάλουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους στην αρμόδια Υπηρεσία, που διατηρεί τον κατάλογο. Σε διαφορετική περίπτωση θα διαγράφονται από τον κατάλογο εκείνο για τον οποίο δεν προέβησαν στην διαδικασία επικαιροποίησης. Η εν λόγω διαγραφή δεν αφαιρεί το δικαίωμά τους να εγγραφούν εκ νέου στον κατάλογο, ακολουθώντας όμως την αρχική διαδικασία εγγραφής” , παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκριση σας το αργότερο μέχρι 31/1/2019, υποβάλλοντας εκ νέου το συνημμένο ΤΕΥΔ με επικαιροποιημένα τα στοιχεία σας όπου απαιτείται, καθώς και το σύνολο των σχετικών εγγράφων, μαζί με την αίτηση του παραρτήματος V. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο efd@asda.gr, υπ’ όψιν Ηλία Τσαντήλα, ψηφιακά υπογεγραμμένα ή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς ή θα κατατίθενται αυτοπροσώπως στα γραφεία του ΑΣΔΑ στο πρωτόκολλο (Εθνικής Αντιστάσεως 65, ΤΚ 121 34 Περιστέρι)

ΤΕΥΔ Επικαιροποίησης

Απόφαση επικαιροποίησης καταλόγου 2019

Απόφαση επικαιροποίησης καταλόγου 2021

Αποφάσεις κατάρτισης καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για την αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014-2020 για την προγραμματική περίοδο 2014-2020Απόφαση κατάρτισης καταλόγου - Μάρτιος 2018

Απόφαση συμπλήρωσης καταλόγου - Απρίλιος 2018

Απόφαση συμπλήρωσης καταλόγου - Μάιος 2018

Απόφαση συμπλήρωσης καταλόγου - Ιούνιος 2018

Απόφαση συμπλήρωσης καταλόγου - Ιούλιος 2018

Απόφαση συμπλήρωσης καταλόγου - Σεπτέμβριος 2018

Απόφαση συμπλήρωσης καταλόγου - Φεβρουάριος 2019

Απόφαση συμπλήρωσης καταλόγου - Απρίλιος 2019

Απόφαση συμπλήρωσης καταλόγου - Ιούνιος 2019

Απόφαση συμπλήρωσης καταλόγου - Ιούλιος 2019

Απόφαση συμπλήρωσης καταλόγου - Σεπτέμβριος 2019

Απόφαση συμπλήρωσης καταλόγου - Ιανουάριος 2020

Απόφαση συμπλήρωσης καταλόγου - Φεβρουάριος 2020

Απόφαση συμπλήρωσης καταλόγου - Σεπτέμβριος 2020

Απόφαση συμπλήρωσης καταλόγου - Οκτώβριος 2020

Απόφαση συμπλήρωσης καταλόγου - Δεκέμβριος 2020

Απόφαση συμπλήρωσης καταλόγου - Μάρτιος 2021

Απόφαση συμπλήρωσης καταλόγου - Απρίλιος 2021

Απόφαση συμπλήρωσης καταλόγου - Ιούνιος 2021