Οδηγίες ΟΠΣ

Συνημμένο Αρχείο
ΟΠΣ 21-27 Προσαρμογές σύμφωνα με το νέο ΣΔΕ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 (3.5.7) Προβολή
ΟΠΣ 21-27 Διευκρινήσεις στην συμπλήρωση Δελτίων Επίτευξης Δεικτών (ΔΕΔΠ) στο ΟΠΣ Προβολή
Μεταφορά Έργων ΕΣΠΑ του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική», από την Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ) 2014-2020, στη νέα ΠΠ 2021-2027, χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Προβολή
Εγγραφή Νέου Χρήστη Δικαιούχου και Διαχειριστή Λογαριασμού (Έκδοση 13) (3.5.4) Προβολή
Εγγραφή στο ΕΣΠΑ 2021 2027 υπάρχοντος χρήστη ΟΠΣ Προβολή
Περιβάλλον Εργασίας Εφαρμογής ΟΠΣ 2021 2027 | Εγχειρίδιο χρηστών (Έκδοση 01) Προβολή
Ενημέρωση Καρτέλας Φορέα Προβολή

 

 

ee-logo
pepa-logo
espa-14-20-logo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι δράσεις που διαχειρίζεται o Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δυτικής Αθήνας συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.