Παρουσίαση

Αρχική » ΕΦΔ ΑΣΔΑ » Παρουσίαση

Η Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.) ορίσθηκε ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014 -2020 της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την υπ αριθμ. 378/7.02.2018 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:Ω3ΘΙ7Λ7-ΜΧ1)(ΦΕΚ 775/Β’/7.03.2018) όπως τροποποιήθηκε από την υπ. αριθμ. 4008/29.12.2020 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΙΖΓ7Λ7-9Η8) (ΦΕΚ Β’ 6048/31.12.2020) και σύμφωνα πάντα με τα αναφερόμενα στο Ν.4314/2014 και ειδικότερα στο άρθρο 13, παρ. 7α.

Με την ως άνω απόφαση ανατέθηκαν στον Φορέα μας, αρμοδιότητες διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014 -2020 για πράξεις της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) με τίτλο «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ».

Με την υπ. αριθμ. 8366/20.7.2022 ΕΥΔΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΦΕΚ 3990/Β'/28.7.2022) απόφαση Υπουργού, εκχωρήθηκαν στον φορέα μας αρμοδιότητες διαχείρισης για πράξεις του Τομέα Περιβάλλοντος που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 2020.

asda-logo

Σύμφωνα με τα άρθρα 29 του Καν. (ΕΕ) 1060/2021, 13 και 25 του Ν. 4914/2022 (ΦΕΚ 61Α, 21/3/2022) όπως ισχύει και έπειτα από σχετική «Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 – Επικαιροποίηση Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020»,της ΕΥΔ Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» (Α.Π. 1971/15-6-2023, ΑΔΑ: 67Α57Λ7-ΤΗ5), ο ΑΣΔΑ ως Χωρική Αρχή, υπέβαλλε Πρόταση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) με τον τίτλο «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ» των Δήμων Αγίας Βαρβάρας, Άγιων Αναργύρων-Καματερού, Αιγάλεω, Ίλιου, Κορυδαλλού, Περιστερίου, Πετρούπολης, Φυλής, Χαϊδαρίου και του Αναπτυξιακού Συνδέσμου της Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), με πεδίο εφαρμογής τη Δυτική Αθήνα, με αξιοποίηση της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ)

ee-logo
pepa-logo
espa-14-20-logo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι δράσεις που διαχειρίζεται o Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δυτικής Αθήνας συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.