Συνεκτική Ομάδα

Αρχική » ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας » Συνεκτική Ομάδα

Συγκρότηση Συνεκτικής ομάδας σε Επίπεδο χωρικού Φορέας για την υποστήριξη της διακυβέρνησης της ΟΧΕ / ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2021-2027, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο με Α.Π. 124143/21-12-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού & Αξιολόγησης με στόχο :

  • Το συντονισμό του σχεδιασμού της στρατηγικής και την διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και τοπική κοινωνία.

  • Τη διαμόρφωση του σχεδίου δράσης για την ωρίμανση των έργων και υλοποίηση της στρατηγικής.

  • Την παρακολούθηση της πορείας ωρίμανσης και υλοποίησης των πράξεων της στρατηγικής.

  • Την επίλυση προβλημάτων στην πορεία υλοποίησης.

1η Συνεδρίαση Αρχείο
1η Πρόσκληση Συνεκτικής Ομάδας Προβολή

 

 

ee-logo
pepa-logo
espa-14-20-logo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι δράσεις που διαχειρίζεται o Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δυτικής Αθήνας συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.