Δημοσιότητα

Αρχική » Δημοσιότητα

Το Επικοινωνιακό Σχέδιο της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2021-2027 καταρτίζεται με βάση την αντίστοιχη Στρατηγική του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027 και, λαμβάνοντας υπόψη, τον ΚΚΔ COM(2018) 375, τα άρθρα 17(3), 35-37 και 41-45, τις Οδηγίες της Επιτροπής (Στρατηγικές κατευθύνσεις για την επικοινωνία της Πολιτικής Συνοχής), τον Οδηγό Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2021- 2027, καθώς και την εμπειρία από τις αντίστοιχες δράσεις της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2014-2020.

Κύριο στόχο του Επικοινωνιακού Σχεδίου αποτελεί η συγκρότηση του πλαισίου Δημοσιότητας – Επικοινωνίας της Χωρικής και Αναπτυξιακής Στρατηγικής της Δυτικής Αθήνας και των Δράσεων/Πράξεων αυτής. Οι Ειδικοί Στόχοι του Επικοινωνιακού Σχεδίου είναι:

  • η έγκυρη/άμεση ενημέρωση των δυνητικών Δικαιούχων για τις ευκαιρίες, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες χρηματοδότησης

  • η ενημέρωση του γενικού και ειδικού κοινού (αντίστοιχα: πολίτες, επιχειρήσεις, εργαζόμενοι και άμεσα επωφελούμενοι των Δράσεων/Πράξεων κατά περίπτωση) για τα αποτελέσματα, τα οφέλη και την προστιθέμενη αξία της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2021- 2027 και, κατ’επέκταση, για τα επιτεύγματα του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027 και των ΕΔΕΤ αυτού καθώς και της Πολιτικής Συνοχής γενικότερα.

  • η σύνδεση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2021-2027 με τις επιμέρους Ευρωπαϊκές, Εθνικές και Περιφερειακές Στρατηγικές

  • η διασφάλιση της μέγιστης διαφάνειας ως προς τη διαχείριση/υλοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2021-2027 και της εμπιστοσύνης στις ευκαιρίες που παρέχει το Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027 και, η Ε.Ε., γενικότερα.

  • η υποστήριξη των Δικαιούχων, ώστε να επικοινωνούν αποτελεσματικά τις δράσεις τους με βάση τα προαπαιτούμενα των Κανονισμών και τη συμμετοχή της Επιτροπής,

Μέριμνα θα ληφθεί για τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην πληροφόρηση για τα άτομα με αναπηρία ή/ και ειδικές δυσκολίες, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της ΕΣΑμΕΑ

Το Επικοινωνιακό Σχέδιο της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2021-2027 θα παρακολουθείται/αξιολογείται σε ετήσια βάση, κυρίως ως προς την επίτευξη τιμών δεικτών αλλά και στην προβολή /αναγνωρισιμότητα της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2021-2027, αξιοποιώντας και την συμβολή του γενικού κοινού της Δυτικής Αθήνας, μέσα από σχετικές έρευνες πεδίου, για την εφαρμογή κατάλληλων προσαρμογών βελτίωσης.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν και εφαρμόζονται οι οδηγίες για τις σχετικές υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις του Ενδιάμεσου Φορέα, όπως θα περιγραφούν στην Απόφαση Εκχώρησης και περιλαμβάνονται στα κεφάλαια του Οδηγού Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2021-2027.

ee-logo
pepa-logo
espa-14-20-logo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι δράσεις που διαχειρίζεται o Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δυτικής Αθήνας συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.