Διαδικασίες Διαβούλευσης

Αρχική » ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας » Διαδικασίες Διαβούλευσης

Οι διαδικασίες της Διαβούλευσης για τον Αναπτυξιακό και Χωρικό Σχεδιασμό της Δυτικής Αθήνας διαρθρώνονται σε 4 Φάσεις:

  • Εσωτερική Διαβούλευση- Κτίσιμο της Στρατηγικής των Προτεραιοτήτων και Χαρτογράφηση των Δυνητικών Δράσεων

  • Προσαρμογή Στρατηγικών κειμένων και Οριστικοποίηση Χωρικής Στρατηγικής – Προγραμματική Σύμβαση με Πανεπιστήμια Δυτικής Αθήνας, Θεσσαλίας και ΕΕΤΑΑ

  • Σχεδιασμός ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2021-2027 – Εξειδίκευση σε Δράσεις και Χρηματοδοτικό Πλάνο

  • Έγκριση της Αναπτυξιακής και Χωρικής Στρατηγικής της Δυτικής Αθήνας – Σχέδια Δράσης Δήμων – Εξειδικεύσεις νέων Δράσεων στο πλαίσιο της Π.Π. 2021-2027

Η Διαβούλευση για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2021 και προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2023, σύμφωνα με τις επιμέρους Φάσεις:

ee-logo
pepa-logo
espa-14-20-logo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι δράσεις που διαχειρίζεται o Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δυτικής Αθήνας συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.