Εξειδικεύσεις

Αρχική » Προγραμματισμός » Εξειδικεύσεις

Εξειδίκευση, Επιλογής Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Επιλογής της Δράσης

ΑΣΔΑ.6.2: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+: Δράσεις ενημέρωσης/επικοινωνίας και διαχείρισης/παρακολούθησης της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας» της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ της Χωρικής Αρχής του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), του Προγράμματος «Αττική» της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

Εξειδίκευση, Επιλογής Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Επιλογής της Δράσης

ΑΣΔΑ.6.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ: Δράσεις ενημέρωσης/επικοινωνίας και διαχείρισης/παρακολούθησης της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας» της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ της Χωρικής Αρχής του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), του Προγράμματος «Αττική» της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

Εξειδίκευση, Επιλογής Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Επιλογής της Δράσης

ΑΣΔΑ.5.1.5. : «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και των Υποδομών Εκπαίδευσης ή/και Διά Βίου Μάθησης στη Δυτική Αθήνα» της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ της Χωρικής Αρχής του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), του Προγράμματος «Αττική» της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

Εξειδίκευση, Επιλογής Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Επιλογής της Δράσης

ΑΣΔΑ.5.1.4. : «Πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων και διασφάλιση της Βιωσιμότητας των παρεμβάσεων Αστικής Αναζωογόνησης στις περιοχές της Δυτικής Αθήνας που επηρεάζονται από τους Ορεινούς Όγκους, τα ρέματα εντός του αστικού ιστού κ.λπ.» της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ της Χωρικής Αρχής του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), του Προγράμματος «Αττική» της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

Εξειδίκευση, Επιλογής Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Επιλογής της Δράσης

ΑΣΔΑ.5.1.3. : Αναβάθμιση Υποδομών Πολιτισμού της Δυτικής Αθήνας της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ της Χωρικής Αρχής του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), του Προγράμματος «Αττική» της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

Εξειδίκευση, Επιλογής Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Επιλογής της Δράσης

ΑΣΔΑ.5.1.2. : Βιοκλιματική Αναβάθμιση του Δημόσιου Κοινόχρηστου Χώρου και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Αστικό περιβάλλον της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ της Χωρικής Αρχής του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), του Προγράμματος «Αττική» της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

Εξειδίκευση, Επιλογής Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Επιλογής της Δράσης

ΑΣΔΑ.5.1.1. : Αναβάθμιση & Συμπλήρωση Κοινωνικών Υποδομών στη Δυτική Αθήνα» της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ της Χωρικής Αρχής του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), του Προγράμματος «Αττική» της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

Εξειδίκευση, Επιλογής Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Επιλογής της Δράσης

ΑΣΔΑ.1.3.1. : «Συγκρότηση και Υποστήριξη της Οργάνωσης και Λειτουργίας του Μηχανισμού Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα» της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ της Χωρικής Αρχής του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), του Προγράμματος «Αττική» της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

ee-logo
pepa-logo
espa-14-20-logo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι δράσεις που διαχειρίζεται o Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δυτικής Αθήνας συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.